Dykcja

Dykcja to wymowa, sposób wymawiania, czyli łączenie głosek w słowa i słów w zadnia. Opiera się ona na znajomość norm i zasad kultury słowa oraz sprawności artykulacyjnej.

To właśnie prawidłowa artykulacja warunkuje czystą i wyraźną wymowę, chociaż można prawidłowo wypowiadać poszczególne głoski, ale mieć złą dykcję. Ponieważ o poprawnej dykcji decydują również inne czynniki. Jednocześnie można nieprawidłowo artykułować głoski, ale mieć dobrą dykcję, gdy używa się różnorodnych środków wyrazu, stosuje się znaki przestankowe itp. 

 

Czynniki wpływające na dykcję
 

O poprawnej dykcji lub jej braku decydują między innymi:

 • budowa i fizjologia oraz naturalne możliwości aparatu mowy (dla prawidłowej dykcji istotny jest przede wszystkim brak organicznych narządów mowy, wad zgryzu);
 • stan zdrowia, właściwe funkcjonowanie układu mięśniowego, oddechowego;
 • dobry słuch,
 • dyspozycje psychofizyczne,
 • postawa ciała i związany z nią prawidłowy sposób oddychania podczas mówienia,
 • naśladowane wzorce, czynniki etniczne, klimatyczne; obserwacje sposobu mówienia otoczenia, w jakim się człowiek wychowuje i dorasta;
 • sytuacja, w jakiej znajduje się mówiący – inaczej wymogi stawia mówiącemu sytuacja potoczna, inne wystąpienie publiczne czy recytacja;
 • budowa fonetyczna tekstu, zdania, stopień trudności wymowy (proste zdania łatwiej wypowiedzieć czysto i wyraźnie niż łamańce językowe czy zdania, w których znajdują się grupy spółgłoskowe).

 

Poprawność dykcyjna
 

Na poprawności dykcji wpływają:

 • elastyczność i sprawność motoryczna narządów artykulacyjnych (głownie języka, żuchwy i warg oraz podniebienia miękkiego);
 • precyzyjna artykulacja, czyli dokładne ruchy i układy narządów mowy konieczne do wyartykułowania poszczególnych głosek;
 • sprawna, precyzyjna wymowa szeregów głoskowych,
 • swobodna wymowa trudnych grup spółgłoskowych, ciągów słownych;
 • nośność głosu, jego słyszalność i melodyjność,
 • właściwe posługiwanie się środkami ekspresji np. siłą głosu, wysokością głosu, barwą głosu;
 • prawidłowe akcentowanie,
 • poprawne frazowanie,
 • stosowanie pauz,
 • wymowa zgodna z ogólnokrajowymi normami wymowy (bez dialektu, regionalizmów).
Dobra dykcja to wyraźne, zrozumiałe i wyraziste mówienie.

Wyrazistość dykcji

Wyrazista dykcja to mówienie w sposób, który przyciąga i utrzymuje uwagę słuchacza. Zapewnia właściwe odebranie tego, co chcemy mu przekazać za pomocą słów. Taka wymowa jest pełna ekspresji i nie budzi wątpliwości co do przedstawianych treści, opinii, przekonań.Wyrazistość dykcji wiąże się również z osobowością i naszymi predyspozycjami psychicznymi.

Jej podstawą są takie cechy jak:

 1. słyszalność – nośność głosu, wypowiadanych słów, która wiąże się z technicznymi umiejętnościami operowania głosem i jego wytrzymałością
 2. wyraźność i czystość – czyli skutki staranności artykulacyjnej, precyzyjnych i celowych ruchów artykulacyjnych narządów mowy oraz przestrzegania zasad poprawnej wymowy;
 3. giętkość – sprawność i wyćwiczenie narządów mowy umożliwiające swobodne operowanie głosem i w zakresie tempa, siły, wysokości głosu;
 4. melodyjność – tj. malowanie głosem barw, poprawna intonacja i prowadzenie  głosu, oddawanie za jego pomocą całej gamy uczuć, wrażeń i myśli.

Zapraszam do współpracy

Jeśli pracujesz głosem – możesz to robić bez wysiłku i zmęczenia, bez odczuwania „bólu mówienia”. Nauczę Cię, jak prawidłowo emitować głos, by był zawsze zdrowy, silny i piękny. Jeśli śpiewasz – podczas zajęć przekonasz się, że Twój głos płynie swobodnie, a każdy, nawet trudny tekst w j. polskim przestanie być przeszkodą.
A może po prostu chcesz polubić i lepiej poznać swój głos albo przestać bać się publicznych wystąpień – w tym również Ci pomogę.

Szkolenia i zajęcia indywidualne

Moje socialmedia