1. Organizatorem szkoleń jest EASYVOICE sp. z o.o.,ul. Wielki Rów 40b lok.23, 87-100 Toruń REGON: 368074482, NIP: 9562326898 Numer KRS: 0000691827 . Kapitał zakładowy 5000zł. e-mail: biuro@easyvoice.pl

2. Szkolenia organizowane są w terminach i miejscach wskazanych w ofercie na stronie www lub przekazywanie w formie oferty e-mail

3. Szkolenia są odpłatne, a ich ceny podane są w ofercie. Do udziału w szkoleniu wymagane jest zgłoszenie oraz wniesinie opłaty za szkolenie. Zgłoszenie można dokonać poprzez zakup na stronie internetowej lub zgłoszenie e-mail. W momencie zgłoszenia wymagane jest dokonanie wpłaty opłaty za szkolenie w wysokości określonej w ofercie.

4. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu (odstąpienie od umowy sprzedaży) należy zgłosić EasyVoice Sp. z o.o. mailowo na adres e-mail: biuro@easyvoice.pl
a. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 15 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty za szkolenie.
b. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie od 5 do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot 50% uiszczonej ceny szkolenia ( tj. kwota pomniejszona o koszty organizacyjne szkolenia).
c. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niewzięcia udziału w szkoleniu EasyVoice Sp. z o.o. opłata nie podlega zwrotowi.

5. W przypadku odwołania szkolenia przez EASYVOICE sp. z o.o. uczestnik szkolenia może otrzymać zwrot całej opłaty za szkolenie lub zmienić termin szkolenia na inny zaproponowany przez EASYVOICE sp. z o.o.