Kategoria

24 maja, 2006

Zaburzenia głosu na skutek fonacji strunami rzekomymi

Głos przedsionkowy powstaje w następstwie zwierania się w czasie fonacji fałdów przedsionkowych (rzekomych) lub przyśrodkowo położonej błony śluzowej tych fałdów.Jest on wyrazem kompensacji występującej w przypadku niewydolności strun głosowych.

Jednostronne przekrwienie struny głosowej

Jednostronne przekrwienie struny głosowej (monochorditis vasomotoria). Jest chorobą występującą u ludzi zawodowo pracujących głosem (mówców, aktorów, śpiewaków); może wystąpić u tych wszystkich osób, których praca wymaga stałych wysiłków głosowych. Znajduje się na pograniczu spraw zapalnych swoistych i czynnościowych.

Bezgłos

Bezgłos (aphonia) to całkowity brak głosu, zanik głosu, niemożność jego wydobycia na skutek niedowładu mięśni krtaniowych, do którego dochodzi w przypadku zmian anatomicznych lub czynnościowych krtani, a także na tle psychicznym. Występuje nagle i ma duże nasilenie.

Niewydolność głośni (niedomykalność strun głosowych)

Niewydolność głośni jest stanem chorobowym, w którym fałdy głosowe nie stykają się na całej długości. Podczas fonacji występuje niepełne zwarcie fałdów głosowych, co prowadzi do powstania szczeliny. Przez nią przedostaje się powietrze, które nie zostało zmienione w falę akustyczną. Przy całkowitym zwiotczeniu mięśni napinających więzadłach głosowe dochodzi do afonii (bezgłosu).

Zmiany przerostowe

Wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych powodują pogrubienie fałdów głosowych. Mogą przybierać postać pojedynczego polipa lub polipowatego zwyrodnienia fałdów głosowych.

Guzki głosowe

Guzki fałdu głosowego (nodulus chordae vocalis) potocznie nazywamy guzkami krzykaczy, guzkami śpiewaczymi. Są to małe, okrągłe twory wielkości główki szpilki (osiągają do 2-3 mm średnicy), zlokalizowane na brzegu fałdu głosowego w 1/3 przedniej jej długości. Guzek może być pojedynczy, ale zwykle występuje drugi, położony symetrycznie.

Choroby zawodowe narządu głosowego

Choroby zawodowe to choroby, które bezpośrednio związane są z wykonywanym zawodem i warunkami pracy. Na ogół są to choroby przewlekłe. W przypadku narządu głosowego choroby te wynikają z nadmiernego wysiłku głosowego.